Umowa pożyczki pod zastaw – czyli sposoby zabezpieczenia spłaty pożyczki

Wprowadzenie do umowy pożyczki formy zabezpieczenia to dla pożyczkodawcy dodatkowa gwarancja spłaty zobowiązania. Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane, szczególnie przy pożyczaniu większych kwot. Weksel, zastaw, hipoteka, a może poręczenie? Dowiedz się więcej o istniejących sposobach zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Umowa pożyczki pod zastaw – czyli sposoby zabezpieczenia spłaty pożyczki

Pożyczki pod weksel

Do jednej z najpopularniejszych form zabezpieczenia pożyczki należy weksel. Najprościej mówiąc jest to papier wartościowy o określonych cechach, w którym jego wystawca (czyli pożyczkobiorca), zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty osobie wskazanej w dokumencie. Zapisany jest w nim również dokładny termin i miejsce zwrotu zobowiązania.

W razie jakiegokolwiek unikania od odpowiedzialności przez pożyczkobiorcę, pożyczkodawca swoich roszczeń może dochodzić na drodze sądowej. Weksel regulowany jest przez przepisy Ustawy z dnia 28 kwietnia 1936r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936r., Nr 37, poz. 282 ze zm.)

Co ciekawe, ranga weksla może znacznie wzrosnąć, jeśli zostanie on poręczony. Poręczycielem w takim wypadku może zostać dowolna osoba trzecia.

Zastaw zwykły a rejestrowy

Inną możliwością zabezpieczenia umowy pożyczki jest zastaw , który następnie dzielimy na zwykły i rejestrowy.

- Zastaw zwykły – ta forma zabezpieczenia ustanawiana jest na tzw. rzeczach ruchomym. Może to być maszyna, samochód czy nawet udziały w spółce. Co warte podkreślenia, zastawem nie można obciążyć nieruchomości – wtedy byłaby to hipoteka. W sytuacji, kiedy pożyczkobiorca nie spłaci zaciągniętego zobowiązania zastawiona wcześniej rzecz zostaje sprzedana. Następnie dług uregulowany jest z kwoty otrzymanej w wyniku sprzedaży. Jeśli zastawem przykładowo jest wspomniany wcześniej udział w spółce, należy go najpierw spieniężyć, a dopiero potem sprzedać.
- Zastaw rejestrowy – podobnie jak w przypadku zastawu zwykłego, zastaw rejestrowy może być ustawiony na rzeczach ruchomych (z wyłączeniem nieruchomości), jak i na zbywalnych prawach majątkowych. Najprościej mówiąc zastaw rejestrowy uprawnia pożyczkodawcę do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej zastawem bez względu na to, czyją własnością się stała. Co warte podkreślenia przedmiot zastawu może zostać w posiadaniu pożyczkobiorcy, który może korzystać z obciążonej rzeczy. Należy jednak pamiętać, że trzeba dokonać specjalnego wpisu do rejestru zastawów.

Hipoteka najpopularniejszym sposobem zabezpieczenia pożyczki

Hipoteka jest jedną z najpewniejszych i tym samym najpopularniejszą formą zabezpieczenia umowy pożyczki hipotecznej bądź kredytu hipotecznego . Regulowana jest w Ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001r., Nr 124, poz. 1361 ze zm.). Decydując się na takie rozwiązanie, zabezpieczenie określonej wierzytelności odbywa się na nieruchomości dłużnika.

W przypadku braku spłaty zobowiązania, wierzyciel ma prawo dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń z danej nieruchomości, bez względu na to w czyim jest posiadaniu. Co ciekawe hipoteką nie musi zostać obciążona cała nieruchomość. Może być to również jedynie jej ułamkowa część.

Ważne - w celu powstania hipoteki niezbędna jest specjalna umowa hipoteki oraz wpisanie jej do księgi wieczystej

Kto może być żyrantem? - czyli kredyt z poręczycielem

Inną możliwością zabezpieczenia jest poręczenie. W tym wypadku poręczyciel, czyli tzw. żyrant zobowiązuje się względem wierzyciela spłacić należność w chwili, gdy nie dokona tego pożyczkobiorca. Jeśli zatem pożyczkobiorca stanie się niewypłacalny, spłata długu przechodzi automatycznie na żyranta. Umowa ta jest uregulowana w przepisach art. 876-887 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Umowa poręczenie nie musi być złożona na piśmie, jednak oświadczenie poręczyciela już tak. Dodatkowo oświadczenie złożone powinno być pod rygorem nieważności.

Ważne – bycie żyrantem to duża odpowiedzialność. Dlatego przed podjęciem decyzji warto poznać prawa i obowiązki poręczyciela.

Szybka pożyczka online bez zabezpieczeń? Tylko w firmach pożyczkowych

Zabezpieczenie pożyczki korzystne jest przede wszystkim dla pożyczkodawcy. Dzięki temu ma pewność, że nawet w przypadku braku spłaty zobowiązania przez dłużnika odzyska on swoją należność. Takie rozwiązanie może jednak przysporzyć wielu stresów i nerwów pożyczkobiorcy. Opóźnienie w spłacie zobowiązania nawet o kilka dni może doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

Jeśli zaciągając zobowiązanie nie chcemy przy tym decydować się dodatkowo na zabezpieczenie spłaty, warto skorzystać z pożyczki przez internet. Zdecydowana większość instytucji pozabankowych nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Ponadto takie rozwiązanie jest szybkie – pieniądze na koncie możemy mieć już po 15 minutach od złożenia wniosku, a formalności ograniczone są jedynie do niezbędnego minimum. Dodatkowo firmy pożyczkowe, w przeciwieństwie do banków nie oceniają potencjalnego klienta tak rygorystycznie. Część z nich oferuje nawet pożyczki bez sprawdzania baz dłużników.

artykuł partnera