Kielce Wiadomości Sport Informacje

Trwają konsultacje w sprawie wielopoziomowego parkingu

Tylko do 26 listopada można składać uwagi i wnioski w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Krakowskiej i ulicy Podklasztornej.

Trwają konsultacje w sprawie wielopoziomowego parkingu


Przedmiotem konsultacji jest miejsce przewidziane pod budowę wielopoziomowego parkingu dla mieszkańców osiedla Podkarczówka. Uwagi do projektu planu oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2018 r. na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Dopuszczalne są w 1. w formie pisemnej, 2. ustnie do protokołu, 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres zofia.biel@um.kielce.pl oraz geoportalu www.gis.kielce.eu

Więcej informacji na stronie http://idea.kielce.eu/konsultacje/konsultacje-parging_podkarczowka.html